Monthly Archives: februari 2019

Harkjemar spilet… 1 en 2 maart 2019

Harkjemar spilet “Oan’e ein fan de asperzjetiid”, in stik fan Frank Houtappels en yn it Frysk oerset troch S. Wiersma.

De rezjy is yn hannen fan Ruth Hanemaayer!

Promo:

aperge-affiche