Harkjemar archief

Stik Skriuwer Rezjy pnt priis kl DVD
 
2019/2020  Memmen by it stek Wietske Velde en
Ruth Hanemaayer
Ruth Hanemaayer ja
2018/2019  Oan’e ein fan de asperzjetiid S. Wiersma (oersetter) Ruth Hanemaayer ja
2017/2018  Deiwurk by jûntiid Ale G. Hof (oersetter) Els Fongers ja
2016/2017  Kabel en Tou Jan Schokker Els Fongers ja
2015/2016 Moardfroulje/De Trije Breiden J.J. Hijma Jelle Bekkema ja
2015 Dûnsjende Wiis Tineke Broers Tineke Broers
2013/2014 De Goate Ton Davids Tieke v.d. Bij ja
2012/2013 Bankgeheim J. Hemmink-Kamp Tieke v.d. Bij ja
2011 Simke Antje Soepboer Tineke Broers
2011/2012 Stikje koarter Janneke Bergsma Fokke Plantinga ja
2010/2011 Susters yn Saken Ton Davids Fokke Plantinga ja
2009/2010 In Moardwykein Carl Slotboom Fokke Plantinga ja
2008/2009 Komkommertiid Carl Slotboom Rita Wijsma prom 1e ja
2007/2008 Tabak Antje Soepboer Tineke Broers nvt ja
2006/2007 En wy bliuwe ek te sliepen Carl Slotboom Grytsje Velzing en Tieke vd Bij 222 2e 2e ja
2005/2006 It bêd fan a oant sêd Lode Pools Jappie Broers 218 2e ja
2005 Eije Wykstra, in teatrale ynterpretaasje Antje Soepboer Tineke Klaren nvt ja
2004/2005 Oppasse/Frjemde Fugels Boukje v.d. Ploeg/Tamme Alma Jappie Broers nvt ja
2003/2004 Famylje Bruinsma yn’e bocht, Carl Slotboom (Feije Westra) 212 2e ja
Mei de groeten fan’e Veluwe
2002/2003 Boerebunt en reade lampen Carl Slotboom Feije Westra 211 1e 2e ja
2001/2002 It perron Froukje Annema Feije Westra 205 2e 2e ja
2000/2001 Kalm bliuwe Pyt de Vries Feije Westra 208 2e 2e ja
2000 Revue ja
1999/2000 Libjend apart tegearre Bertus Klazinga Ria Spaanstra ja
1998/1999 De magnetron Bonne Stienstra Ria Spaanstra 211 ja
1997/1998 Gewoan te gek Ton Davids Willem Veenstra 209 ja
1996/1997 Gouden dagen Froukje Annema Willem Veenstra 209 ja
1995/1996 Bitiden is it te let J. Hemmink-Kamp Willem Veenstra 218 1e 1e 1996-bytiden
1995 Revue 5 mei 1995-revue
1994/1995 Gefaarlike oergong Froukje Annema Willem Veenstra nee
1993/1994 Berend past op’e slach Minne de Bildt Willem Veenstra 212 1e prom 1e 1994-berend
1992/1993 Tukelteammen Albert Vanderwal Willem Veenstra 206 1e 2e mqdefault-5
1991/1992 Piters Prik Prikelet Probaat Jim Keulemans Willem Veenstra 206 1e 2e mqdefault-4
1990/1991 Serenade foar Beits Pyt de Vries Willem Veenstra 196 2e 2e mqdefault-3
1989/1990 De tizeboel fan omke Roel Anne van der Mark Willem Veenstra 195 2e 2e mqdefault-2
1989 Revue nee
1988/1989 De wunderdokter Jelle Zwart Hans Zijlstra 207 1e 2e mqdefault-1
1987/1988 It biologyske wunder ? Hans Zijlstra 201 2e 1e mqdefault
1986/1987 Ald en wiis genoch Piet Olij Piet Olij 192 3e 1e nee
1985/1986 Better let as net Felicity Douglas Piet Olij 1e nee
(bew. Piet Olij)
1984/1985 It heft yn hannen A. Hamik Piet Olij 212 1e prom 1e nee
1983/1984 Swart hout en goudene bizen J. Hemmink-Kamp Ron Ploeger 198 1e prom 2e nee
1982/1983 It spul hat luzen ???? ? Ron Ploeger? 3e nee
1981/1982 Vader weet het beter ? Ron Ploeger nee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *