Bestuur/bestjoer

Voorzitter/Foarsitter: Gjetsje van der Heide Heide
Secretaris/Skriuwer: Renate van der Meulen
Penningmeester/Ponghâlder: Tieke van der Bij

 


2 comments on Bestuur/bestjoer:

 1. Tineke de Walle 11 januari 2010 23:53

  Hallo. Kunnen jullie ook nieuwe leden gebruiken?? Woon sinds kort in Harkema (Warmoltsstrjitte 103) en heb vaker op toneel gezeten o.a. in Hallum, en in Ferwert waar ik o.a heb meegespeeld in de revue van Simmer 2000 (wer werom) en meerdere revues en ook een keer in n “Sinterklaasmearke” Tizeboel.
  Zag dit via de site van de gemeente.
  Hoop spoedig van jullie te horen
  Tineke de walle

 2. T. Jager 18 januari 2017 15:30

  De Kompenije, Jannewaris 2017

  Goeie toanielfreonen,

  As kollega toanielspilers út de omkriten fan De Kompenije noegje wy jim fan herte út om ús try-out by te wenjen.

  Toanielferiening “Mei Inoar Ien” spilet dit jier it stik:

  “Edelweiss”

  skreaun troch Carl Slotboom en ferfryske troch Abele Krist

  Koarte ynhâld fan it stik:

  Berghotel Edelweiss wurdt runt troch Inge Mulder en wurdt bystien troch over Franzi Schmidt en putsjeman Leopold Hauptmann.

  De toanielskriuwer Jan van Loon sit op kosten fan syn útjouwer yn it Berghotel Edelweiss yn de Eastenrykse Alpen.

  Joast Franzen, in fûgelfreon en Coba Timmer, Annie Botman, Hanneke Prins, Monique Vriend ûnder lieding fan Els de Wit, hawwe ek harren yntrek yn’t hotel nommen. Dan wurdt Leopold Hauptmann op syn holle slein en falt bewusteleas del. Op dat stuit komt der krekt in nije hotelgast, Robert Krems

  Jim binne wolkom op tongersdei 26 jannewaris, jûns om 8 oere yn seal Aans oan de Alde Wei yn Drachtster Kompenije.

  De tagong is dizze jûn fergees.

  Fansels binne jim ek wolkom op ús útfierings 13 en 20 febrewaris. Jûns 8 oere.(€8,00).

  Hjir is in foarferkeap ( Fam vd Mei: 0512-341729).

  Wa wit, oant dan!

  Ut namme fan it bestjoer,

  Groetsjes Tseard & Joukje

  Toanielferieniging Mei Inoar Ien

  P.s: As jimme in moaie jûn hawwe hân, dan soene wy in frijwillige bydrage op priis stellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *