1999 – 2000

Spile stik: Libjend Apart Tegearre
fan Bertus Klazinga

Data: 7 maart generale

Rezjy: Ria Spaanstra

Spilers:
Wim Opperdijk – Wobbe Oost
Thea Opperdijk – Hanny Tromp
Rob Opperdijk – Fokke Nicolai
Carolien Verhagen – Hillie Henstra
Petra, buorfrou – Grytsje Velsing
Freark Bogerman / Dirk Dorenbos – Tamme Alma

Beskriuwing:
Wat te dwaan as jo troud binne en jo it wurdsje ‘genegenheid’ opsykje moatte yn it wurdboek. Jo der ûnder deljan of stappen ûndernimme? Thea Opperdijk beslút it lêste te dwaan. Wim Opperdijk lit it der net by sitte en freget Freark Bogerman om him te helpen. Rob, Wim syn soan, en freondinne Carolien Verhagen, wurde ek by it plan belutsen.Petra, de buorfrou, blykt in grutte stipe foar Thea te wêzen.

krantart-2000


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *