2000 – 2001

Spile stik: Kalm bliuwe
fan Pyt de Vries

Data: 8 maart generale

Rezjy: Feije Westra

Spilers:
Pake Spykstra – Wobbe Oost
Pibe Spykstra – Pieter Rauwerda
Janke Spykstra – Tieke Schievink
An Spykstra – Fokje Rauwerda
Swaan – Sjoukje Dijkstra
Lammert – Henk Helmus
Hylke – Germ de Haan
Psychiater – Grietje Velsing

Beskriuwing:
By de famylje Spykstra liket alles tige yn’e es, mar dat liket allinne mar sa. De Spykstra’s hawwe beide in tige goede baan en dat levert flink wat jild op, benammen frou Spykstra hat it tige drok. De hûshâlding komt dan faaks op it twadde plan en de bern krije meast harren gerak en omtinken ek net altiid. Foar hûshâldlik wurk is meast wol folk te finen, al wie der net sa folle ynteresse om by frou Spykstra oan’e slach te gean. Harren dochter An falt wat tusken wâl en skip, mar pake Spykstra wol har noch wolris riede, mar in pear dingen geane pake dochs wat al te fier. Swaantsje, de help yn’e hûshâlding en soms ek wolris foar oare needgefallen, kin mei de help fan pake in bulte problemen oplosse en it makket pake neat út hokker middels hy der soms foar brûke moat, as it mar helpt.
Punten KAR:
Opfetting – 7,25
Tempo en ritme – 7
Mise en scène – 6,25
Oanklaaiing – 7,5
Kar fan it stik – 7
Regy – 35
Wikselwurking – 6,50
Spyljen (x4) – 27,74
Totaal – 69,24
X3 – 208


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *