2001 – 2002

Spile stik: It Perron
fan Froukje Annema

Data: 14 maart generale

Rezjy: Feije Westra

Spilers:
Eelke, blommeferkeaper – Pieter Hamstra
Freondinne fan Eelke, Ria – Hanny Tromp
dochter fan Eelke, Jenny – Fokje Rauwerda
Toiletjuffer, Marie – Tieke Schievink
Kioskhâlder, Arjen – Lieuwe Tiemens
Frou fan Arjen, Wytske – Etsje Douwes
Soan fan Arjen en Wytske, Jelmer – Klaas Hager
Figuraasje – Anne-Jouk Velsing, Aaltje van der Ploeg, Sjoukje Dijkstra, Pieter Rauwerda (2), Hillie Henstra, Foekje Zuidema, Marijke van der Sluis, Jannet Ophuis, Tamme Alma, Germ de Haan, Grietje Velsing.

Lûd en ljocht: Pieter Rauwerda

Instekster: Antje Nicolai

Beskriuwing:
Op it perron fan in middelgrutte stêd hat Eelke in blommekiosk en Arjen in kiosk mei lektuer en snobbersguod. Marie sit dêr tuskenyn as sûkerskjinne toiletjuffer. De manlju kinne net tagelyk troch deselde doar omdat Arjen yn it ferline Eelke in minne streek levere hat. Eelke hat koartlyn syn frou ferlern en hat wer oanhâld fûn by Ria, dêr’t er och sa grien mei is. Syn dochter frijt mei Jelmer, de soan fan Arjen, ta grutte argewaaqsje fan de beide heiten. Se besykje de jongelju útinoar te spyljen troch Jenny as ‘au pair’ nei Ingelân te stjoeren, mar as dy ûnferwachts earder weromkomt begjint it earmelijen op’e nij. Hawar, mei help fan Marie komt alles op syn poatsjes telâne oan ‘e ein fan it stik.

Punten KAR:
Opfetting – 6,5
Tempo en ritme – 6,5
Mise en scène – 6,75
Oanklaaiing – 8
Kar fan it stik – 7
Regy – 34,75
Wikselwurking – 6,75
Spyljen (x4) – 26,95
Totaal – 68,45
X3 – 205

it-perron krantart-2002-001 krantart-2002 perron1 perron2 perron3


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *