2002 – 2003

Spile stik: Boerebûnt en reade lampen
fan

Data: 6 maart generale

Rezjy: Feije Westra

Spilers:
Beskriuwing
De hoerekast fan Dolly en Betty smyt te min jild op. Se ferhiere it hierhûs oan in slûchslimme feint, Hindrik, dy’t syn nocht hat fan syn faam, Klaske, en syn bemuoisike oansteande skoanmem. Dolly en Betty besykje harren berop geheim te hâlden. Skoanmem hat it rillegau troch dêr’t sy fersile binne: dochter en skoansoan witte fan neat. Om’t de froulju harren foardogge as fysioterapeuten -om’t Hindrik syn faam en har mem net moetsje moat- en om’t klanten fan Dolly en Betty út en troch ek noch yn it hûs omspane, jout dat in hiel soad hilaryske sitewaasjes en petearen. Klaske en Hinderik wurde it wer iens as it dúdlik is, wêrom’t hy hjir skûlplak socht hie.

Punten KAR:
Opfetting – 6,87
Tempo en ritme – 7
Mise en scène – 7,13
Oanklaaiing – 7,75
Kar fan it stik – 7,25
Regy – 36
Wikselwurking – 6,5
Spyljen (x4) – 28,17
Totaal – 70,67
X3 – 211

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *