2003 – 2004

Spile stik: Mei de groeten fan ‘e Veluwe
Famylje Bruinsma yn ‘e bocht
fan Carl Slotboom

Data: 11 maart generale

Rezjy: Feije Westra en de ploeg sels

Spilers:
Sjef Bruinsma – Pieter Rauwerda
Truus Bruinsma – Aaltje van der Ploeg
Boris Bruinsma – Germ de Haan
Jan-Hein Swaanswyk – Lieuwe Tiemens
Mathilda Swaanswyk – Tieke Schievink
Clarissa Swaanswyk – Hillie Henstra
Beppe – Etsje Douwes
Michiel Hulst – Pieter Hamstra
Beskriuwing:
In Famylje fan goede komôf, dy’t bestiet út man, frou, dochter en in beppe, dy hat de earste priis mei in kryptogram wûn. De priis is in wike fakânsje yn in karavan op’e Veluwe. It kampearjen is foar dizze minsken, dy yn lúkse libje, in folsleine nije wrâld en hja hawwe it dan ek swier om harren oan te passen. Dit jildt net foar de famylje Bruinsma. Heit Sjef, mem Truus en soan Boris hawwe dit wol faker by it ein hân. Mei sokke tsjinstellingen kinne tûkkelteammen tusken de beide famyljes dan ek net útbliuwe.

Punten KAR:
212 punten yn’e 2e klasse

toneel009

foto1


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *