2004 – 2005

Ienakters: Oppasse en Frjemde fugels

Beskriuwing Oppasse: Femke (18) sil oppasse by Jan en Els harren famke Lyske. Se kriget dúdlike ynstruksjes: gjin jonges oer de flier en net oan de telefoan sitte as it net nedich is. Dat is lykwols net wat Femke fan doel is. Se bellet har freon Gerben en dy stiet al gau by har foar de doar. Spitigernôch hat Lyske alhiel gjin sliepen yn’t sin. Se is tûk genoch om it pearke aardich dwers te sitten en dêr har foardiel mei te dwaan.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *