2005 – 2006

Spile stik: It bêd fan a oant sêd
Blijspul yn 9 koarte tafrielen fan Lode Pools
Fryske oersetting fan J.P. Visser-Popma
(1993)

Generale: 9 maart 2006
Utfieringen: saterdei 11, 18 en 25 maart 2006

Rezjy: Jappie Broers

Spilers: Andries, Fokje, Froukje, Etsje, Hanny, Tamme, Lieuwe, Sjanet, Nico, Sybe, Anneke
Scènewikselingen: Renata en Hillie (Gerben)

Beskriuwing: Dit stik bestiet út tsien (by ús njochen), los fan elkoar steande, sênes oer ferskate nijsgirrige man-frou relaasjes, hieltyd mei as middelpunt it bêd. De sênes binne soms tige werkenber, soms ûnbegryplik; de iene kear healwiis, de oare kear de wrange kant neist. It kin as gehiel spile wurde troch ferskate “spantsjes” mar in ferieniging dy’t ien fan’e stikjes, om wat foar reden dan ek, net gaadlik achtet, kin dat sûnder beswier weilitte. Ek is it hiel wol mooglik om elk stikje as (koarte) ien-akter te bringen en yn alle gefallen: wat oars as oars en in útdaging foar spilers en regisseurs.

toneel006

toneel008


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *