2009 – 2010

Spile stik: In moardwykein
Blijspul yn trije bedriuwen
fan Carl Slotboom, oersetting Abele Krist
Spyldata: 6 en 13 maart 2010
Spylplak: Cafe de Klok, Bouwe Harkemastrjitte 1, Harkema
Tiid: 20:00 oere
Rezjy: Fokke Plantinga
Spilers:
Gryt – Renata Hager
Jantsje – Froukje Dolsma
Ria – Tieke van der Bij
Corry – Grietsje Velzing
Elizabeth – Hanny Tromp
Marian – Anneke Hager

Ynsteksters: Gjetsje van der Heide en Geertje Tuinstra
Decor en omballingen: Tamme Alma, Gaatse van Kammen, Pieter Nicolai, Ypkje Wedman, Andries v.d. Zwaag en de ploeg sels
Lud en ljocht: Pieter Rauwerda
Schmink: Anja Feikema

Mei tank oan:
Bijkon staal- en systeembouw
It postwinkeltsje
Abdullah

poster-moardwykein moardwykein-folder-buitenkopie folder2-binnenkopie

groepsfotozww

Foto’s