2010 – 2011

Namme stik: Susters yn saken
Blijspul yn trije útkomsten
fan Ton Davids, oersetting Abele Krist
Spyldata: 19 en 26 febrewaris 2011
Spylplak: Cafe de Klok, Bouwe Harkemastrjitte 1, Harkema
Tiid: 20:00 oere
Regy: Fokke Plantinga

Spilers:

Pastor Breukelmans – Harry Tiemens
Monseigneur Siemelink – Andries van der Zwaag

De nonnen:
Mem Oerste – Hanny Tromp
Suster Agaath – Froukje Dolsma
Suster Klara – Geertje Tuinstra
Suster Francisca – Gjetsje van der Heide

Projektûntwikkelder Jongeneel – Tamme Alma
Rianne – Foekje Zuidema

Ynsteksters – Ypkje Wedman en Anneke Hager
Lûd en ljocht – Pieter P. Rauwerda
Grime en kapwurk – Anja Feikema
Klaaiing – Wieke de Haan, Geke Elzinga,
Jannie Kooistra, Janke Weening

Dekôr, omballingen ensfh. – Tamme Alma,
Gaatse van Kammen en de ploech sels

Mei tank oan:
Bijkon Staal- en Systeembouw B.V.
’t Postwinkeltsje
Douwe Borger
Kringloop Pikulan

poster-susters-723boekje-binnen-kleasterparkkopie

toniel2011-006-580 toniel2011-031-580 susters18012011