1983 – 1984

Spile stik: Swart hout en goudene bizen
fan: J. Hemmink-Kamp
Data: 18 en 25 februari, 3 maart 1984
Rezjy: Ron Ploeger
Spilers:
Kobus Kupers – Symen Roorda
Syn frou Liesbeth – Jeltje Spinder
Syn soan Harm – Johannes Jager?
De frou fan Harm, Gryt – Henny Vrijs
Buorfrou Lamkje – Antje Nicolai
Buorman De Bree – Gerard Rinsma
– Tieke Schievink
– Feike v.d. Meulen
– Etsje Douwes
– Ronus Huisma

Beskriuwing:
Kobus Kupers is A.O.W.-er wurden en fiert hjoed syn 65e jierdei. Se hawwe ien soan, dy’t troud is mei in frou dy’t it heech yn ‘e holle hat. Der binne trije pake- en beppe-sizzers fan 18 oant 26 jier. It wurdt foar Kupers en ‘e frou net in moaie jierdei. Bern en bernsbern komme de moarns al eefkes, mar de skoandochter wol dy moarntiid ek noch nei inkelden fan har kunde ta, dat sadwaande. Se hat lykwols dochs noch in ‘verrassing’: se hat, seit se, ôfgryslik har bêst dien om foar de âldelju – want dat binne se neffens har no echt – in plakje te krijen yn it nije âldereinhûs. Efternei docht bliken dat se it hûs fan har skoanâlden brûke wol foar in boetykje fan ien fan har dochters. Fan de bernsbern is der ien, dy’t wol wat mei pake en beppe op hat; dy kin it dan thús ek net mear hurde. Heit en mem altyd fuort en as se elkoar al sjogge dan hawwe se spul. Skoandochter set troch en stjoert in amtner fan Soasjale Saken nei de noch flinke âldsjes ta om de oergong nei it rêsthûs mei harren te regeljen. It komyske fan it stik sit him foar in grut part yn de misferstannen dy’t dêrút ûntsteane. De sawat 10 jier âldere buorlju spylje dêr in wichtige rol yn. As it op it slimst liket, draait it mei soan en skoandochter by einsluten doch wer wat by en kinne Kupers en ‘e frou mar profitearje fan harren A.O.W.

Punten KAR:
198 punten – 1e priis yn’e 3e klasse – prom. nei de 2e klasse

1984 _foto11984_foto21984_foto31984_knipsel11984_knipsel2


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *