1985 – 1986

Spile stik: Better let as net
fan: Felicity Douglas, bew. Piet Olij
Data: 10 en 11 januari 1986
Rezjy: Piet Olij
Spilers:
Gerard Rinsma
Etsje Douwes
Tieke v.d. Bij
Siemen Roorda
Antje Nicolai
Henny Vrijs
Harm v.d. Bij
?
?

Beskriuwing:
Lize Hovinga is de persoan dêr’t thús alles om draait. Har man hat gjin tiid foar frou en bern, beppe wennet by harren yn en ek soan Jehannes wennet mei frou en twa bern ûnder itselde dak. Tineke, de jongste dochter, wol sjongster wurde en besoarget har mem ek de nedige problemen. Dochs sjocht Lize kâns, by al har drokte, in boek te skriuwen, dêr’t har útjouwer heech fan opjout. Hy wol ha, se sil in twadde boek skriuwe en om dat yn rêst dwaan te kinnen, biedt er har in flatsje oan yn Amsterdam. Earst wol Lize hjir neat fan witte, om’t se mient dat se thús net mist wurde kin. As har man wat gedoente mei de buorfrou kriget, is se samar beret. As it skriuwen har yn Amsterdam net slagje wol en har man dêr komt en útlit dat er har graach wer thús ha wol en ek Tineke har stipe nedich hat, giet se wer nei hûs. De ûnderfining hat har leard, dat se mei alle drokte om har hinne, pas skriuwe kin.

Punten KAR:
1e klasse

1986_foto11986_foto21986_knipsel21986_knipsel1


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *