1989 – 1990

Spile stik: De tizeboel fan omke Roel
fan Anne van der Mark

Data: 8, 9 maart 1990

Rezjy: Willem Veenstra

Spilers:
Jelmer Roersma (bedriuwslieder) – Sipke v.d. Zee
Jits Liezinga (stiefdochter) – Grietje Velzing
Froukje Roersma (dochter) – Etsje Douwes
Francien (omkesizzer) – Sjoukje Dijkstra
Johan (har man) – Gerard Rinsma
Gerrit Dijkstra (omkesizzer) – Symen Roorda
Sjoukje (syn frou) – Jeltje Spinder
Teake Tak (kand. notaris) – Henk Wijnsma
Piet Idzinga (lânmjitter) – Johan Snip
Jenny Jagersma (lerares Ing.) – Antje Nicolai
Cees (jongfeint) – Roelof Snip

Beskriuwing:
Omke Roel, dy’t grut boer wie, is ferstoarn. Salang’t it erfskip noch net ferparte is, komt Jelmer Roersma, de bedriuwslieder, mei syn trije bern op ‘e pleats te wenjen. Syn styfdochter Jits docht de húshâlding, de oare beide bern leare noch. Op ‘e dei dat de notaris it testamint iepenje sil, komme der twa omkesizzers fan omke Roel del. Se tinke dat der foar harren gâns wat te heljen falt. Dan docht bliken dat omke noch in dochter hat. Fansels kriget de dochter de pleats en it fee taparte, wylst oer in healjier út ‘e doeken dien wurde sil wa’t it lân en it jild krije sil. Dan moat lykwols oan ferskate betingsten foldien wurde. It lit him tinke dat dit al mei al in soad oergeunst en misbegryp meibringt. Hawar, it soe net in blijspul wêze, as alles oan ‘e ein net goed kaam.

Punten KAR:
2e priis, 195 punten

1990-tizeboel-03 1990-tizeboel-04 1990-tizeboel-07 1990-tizeboel-08 1990-tizeboel-09 1990-tizeboel-10 1990-tizeboel-11 1990-tizeboel-12 1990-tizeboel-13 1990-tizeboel-16 1990-tizeboel-17 1990-tizeboel-20 1990-tizeboel-21 1990-tizeboel-22 1990-tizeboel-24 foto foto1 foto2

Sipke en Antje

Sipke en Antje

foto5

Sipke en Antje, Etsje en Roelof

Sipke en Antje, Etsje en Roelof

Sipke en Antje, Sjoukje en Gerard

Sipke en Antje, Sjoukje en Gerard

Sipke en Antje, Grietje en Johan, Sjoukje en Gerard, Siemen en Jel, Etsje en Roelof

Sipke en Antje, Grietje en Johan, Sjoukje en Gerard, Siemen en Jel, Etsje en Roelof

knipsel1


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *