1993 – 1994

Spile stik: Berend past op’e slach
fan Minne de Bildt

Data: 15, 22 januari 1994

Rezjy: Willem Veenstra

Spilers:
Janny Landstra – Tieke Schievink
dochter Linda – Grietje Velzing
Beppe (mem fan Jannie) – Jeltje Spinder
De feint Johannes – Pieter Rauwerda
Âlde Berend – Tamme Alma
Lânhearre jonker Pière – Jan van der Meer
Syn froandinne Minke v.d. Berg – Sjoukje Dijkstra
Berber – Etsje Douwes

Beskriuwing:
Janny Landstra, in widdo, driuwt mei har dochter en in feint in boerenbedriuw dêr’t Berend, in âlde sjacherder, gauris syn kommen hat. It fredige libbentsje dêr wurdt raar fersteurd as der in brânbrief fan de lânhearre komt, hy wol jild sjen! Hy komt, dy jonker! Troch tadwaan fan âlde Berend, dy’t mei de swierrichheden op’e hichte is, rekket de jonker op in nuvere wize it hiem ôf. En de jonker driget dat er Janny de pleats ûnder it gat wei ferkeapje sil. Minke, de jonker syn faam, giet alles fierstente mâl, sy leart de jonker no pas goed kinnen, en keart har fan him ôf. Sadwaande set de jonker syn drigemint troch en ferkeapet de pleats. Omdat de jonker net wit wa’t de keaper is, falt er dochs noch yn in djip gat, want âlde Berend hat op’e slach past….

Punten KAR:
2e klasse, 212 punten

1994_knipsel1 1994_knipsel2 1994_knipsel3 1994_knipsel4

1994_0 1994_1 1994_2 1994_4 1994_5 1994_6 1994_8 1994_9 1994_10


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *