2006 – 2007

Stik: En wy bliuwe ek te sliepen
Blijspul yn twa bedriuwen fan Carl Slotboom

enerale: 14 maart 2007

Utfieringen: 16*, 17*, 23 en 24 maart 2007 (* = smookfrij)

Rezjy: Grietsje Velzing en Tieke v.d. Bij

Spilers: Foekje, Froukje, Hanny, Andries, Hillie, Renata, Lieuwe, Gerrit
Ynsteksters: Sjanet, Gjetsje
oktober 2006    februari 2007    maart 2007    première 2007    17 maart 2007

Koarte ynhâld: En wy bliuwe ek te sliepen

Yn in pân oan de Weteringsstrjitte wenje fjouwer kreakers. De eigner fan it pân wennet tegearre mei syn frou en twa dochters yn in grutte filla oan de oare kant fan de stêd. As op in dei ien fan de kreakers de beurs fan de dochter fan de eigner besiket te stellen en sy him betrapet, komme se mei elkoar yn petear. In stikmannich dagen letter bringt de mem in besite oan it kreakpân, om de kreaker te fertellen hoe’t sy oer him tinkt. Nei it smoken fan in joint en it drinken fan in pilske noeget de mem (stoned) de fjouwer kreakers foar in slokje, iten en in nacht te sliepen út. It fjouwertal makket hjir mar al te graach gebrûk fan.

Rolferdieling:

Koen, bewenner fan in kreakershûs    – Lieuwe Tiemens
Bart, meibewenner                                  – Gerrit Welling
Ingrid, meibewenner, heroinehoerke  – Hillie Nicolai
Carolien, meibewenner                           – Hanny Tromp
Albert, sakeman                                        – Andries v.d. Zwaag
Sara, syn frou                                            – Foekje Zuidema
Pien, harren dochter                                – Renata Hager
Judith, harren dochter                            – Froukje Dolsma

Rezjy                                                            – Grietje Velzing, Tieke v.d. Bij
Ynsteksters                                                 – Gjetsje v.d. Heide, Sjanet Elzinga
Grime en kapwurk                                    – Anja Feikema
Lûd en ljocht                                              – Pieter Rauwerda
Dekôr                                                           – De ploeg sels en partners

Sjueryrapport

scan100

Foto’s

10 oktober 2006

1 februari 2007

8 maart 2007

premiere 8 maart 2007

17 maart 2007


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *