STAF toanielpriis

stafpriis 2009Kom mar op en Harkjemar hebben de eerste prijs (STAF toanielpriis) gewonnen! Dat is een hele eer en we zijn er dan ook verschrikkelijk trots op en erg blij met deze prijs!

Op de feestelijke uitreikingsavond (14 november 2009) werd dit bekend gemaakt!

Volgens STAF website:

“Harkjemar”, sa seit de sjuery, “hat by steat west om in dúdlik plak yn te nimmen yn de mienskip en hat de jongerein entûsjast makke foar toaniel.
Elk jier komme der mear by. Boppedat binne ûndernimmers en middenstân ek sa ferbûn mei it toaniel dat se it selskip belangeleas materiaal ter beskikking stelle.
De jongerein rêdt himsels, hat sponsers en stipers ree fûn om de kosten te dragen.
As ôfsluting nei de útfieringen wurdt der mei de hiele ploech noch wat aardichs ûndernommen.
Der is in goede gearwurking tusken de jongerein en de ploech folwoeksenen.
Opmerklik is ek dat beide ploegen fan elkoar leare en elkoar noch entûsjaster meitsje.
Sy sizze:‘ Wy binne der grutsk op dat wy sa’n moaie en bloeiende feriening ha, wêrby foar alle leeftiden de doar iepen stiet om dat stikje Fryske kultuer mei te krijen’ .”

Foto1 en foto 2 vanaf de STAF website
STAF website
Mooi Harkjemar
Nijsnet
Friesch Dagblad
Foto op waldnet!
Leeuwarder Courant

Volg, deel en "like" ons via
Posted by 16 november 2009 Leave a comment Category: Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *