Category Archives: Nieuws

Harkjemar spilet… 10, 16 en 17 maart 2018

toneel-1

deiwurk-affiche

 

Lyts tipke fan’e sluier…

De generale hat west…

It wie spannend… sa as altyd by in generale. De knibbels weak en seare tosken. Kâld en warm tagelyk en de tekst ferjitten. Sa fielde ik my justerjûn. Mar it gong goed, gelokkich, wy kinne foar it ljocht komme. D’r siet kritysk publyk yn’e seal mar de stimming wie goed en it kommentaar posityf.

Jûn de premjêre. Kom mar del minsken!

susters18012011

Artikel yn’e “Feanster”

Hjoed is er in artikeltsje mei foto yn’e Feanster pleatst.

Klik hjirre om it te lêzen.

It stik fan 2011 – Susters yn saken

Fansels binne wy al in hiel skoft dwaande mei de repetysjes fan dit stik. In protte wille hawwe wy en ús regisseur Fokke Plantinga hat ús alwer behoarlik under de tûme.

Wy doche tige ús bêst om er wer wat moais fan te meitsjen en hope dan ek dat jimme  komme te sjen of dat slagge is. Ynformaasje oer it stik sjoche jimme op de foarside en under it kopke “2011 – suster yn saken

Oant sjen op 19 en 26 febrewaris yn’e Klok!

1173671711_6_79tF

STAF toanielpriis

stafpriis 2009Kom mar op en Harkjemar hebben de eerste prijs (STAF toanielpriis) gewonnen! Dat is een hele eer en we zijn er dan ook verschrikkelijk trots op en erg blij met deze prijs!

Op de feestelijke uitreikingsavond (14 november 2009) werd dit bekend gemaakt!

Volgens STAF website:

“Harkjemar”, sa seit de sjuery, “hat by steat west om in dúdlik plak yn te nimmen yn de mienskip en hat de jongerein entûsjast makke foar toaniel.
Elk jier komme der mear by. Boppedat binne ûndernimmers en middenstân ek sa ferbûn mei it toaniel dat se it selskip belangeleas materiaal ter beskikking stelle.
De jongerein rêdt himsels, hat sponsers en stipers ree fûn om de kosten te dragen.
As ôfsluting nei de útfieringen wurdt der mei de hiele ploech noch wat aardichs ûndernommen.
Der is in goede gearwurking tusken de jongerein en de ploech folwoeksenen.
Opmerklik is ek dat beide ploegen fan elkoar leare en elkoar noch entûsjaster meitsje.
Sy sizze:‘ Wy binne der grutsk op dat wy sa’n moaie en bloeiende feriening ha, wêrby foar alle leeftiden de doar iepen stiet om dat stikje Fryske kultuer mei te krijen’ .”

Foto1 en foto 2 vanaf de STAF website
STAF website
Mooi Harkjemar
Nijsnet
Friesch Dagblad
Foto op waldnet!
Leeuwarder Courant