It stik fan 2011 – Susters yn saken

Fansels binne wy al in hiel skoft dwaande mei de repetysjes fan dit stik. In protte wille hawwe wy en ús regisseur Fokke Plantinga hat ús alwer behoarlik under de tûme.

Wy doche tige ús bêst om er wer wat moais fan te meitsjen en hope dan ek dat jimme  komme te sjen of dat slagge is. Ynformaasje oer it stik sjoche jimme op de foarside en under it kopke “2011 – suster yn saken

Oant sjen op 19 en 26 febrewaris yn’e Klok!

1173671711_6_79tF

Volg, deel en "like" ons via
Posted by 4 februari 2011 Category: Nieuws, Updeet

1 comment on It stik fan 2011 – Susters yn saken:

  1. andries 12 februari 2011 22:41

    nou de laatste week staat voor de deur hopelijk is iedereen er klaar voor zet hem op het komt goed en geniet
    toi toi toi monsigneur siemelink