Category Archives: Updeet

“Stikje koarter”

Wy binne al in pear moannen oan it repetearjen mei in stik fan Janneke Bergsma. “Stikje koarter”, sa hjit it stik en it spilet him ôf yn in kapsalon, 17 en 24 maart wurd it stik opfiert yn’e Klok. Wy hawwe d’r in protte sin oan, jimme hooplik ek!
img1462410596

Lyts tipke fan’e sluier…

De generale hat west…

It wie spannend… sa as altyd by in generale. De knibbels weak en seare tosken. Kâld en warm tagelyk en de tekst ferjitten. Sa fielde ik my justerjûn. Mar it gong goed, gelokkich, wy kinne foar it ljocht komme. D’r siet kritysk publyk yn’e seal mar de stimming wie goed en it kommentaar posityf.

Jûn de premjêre. Kom mar del minsken!

susters18012011

It stik fan 2011 – Susters yn saken

Fansels binne wy al in hiel skoft dwaande mei de repetysjes fan dit stik. In protte wille hawwe wy en ús regisseur Fokke Plantinga hat ús alwer behoarlik under de tûme.

Wy doche tige ús bêst om er wer wat moais fan te meitsjen en hope dan ek dat jimme  komme te sjen of dat slagge is. Ynformaasje oer it stik sjoche jimme op de foarside en under it kopke “2011 – suster yn saken

Oant sjen op 19 en 26 febrewaris yn’e Klok!

1173671711_6_79tF

In moardwykein

boedha2Dat is de titel van het blijspel dat wij in maart 2010 op de planken gaan zetten. We zijn alweer vanaf september aan het repeteren onder de geweldig enthousiaste begeleiding van onze regisseur Fokke Plantinga. Bij een heleboel misschien beter bekend als “Durk Tabak” van het Iepenloftspul de Harkema.
Elke week laat hij ons zweten en lachen. Het zijn geweldig leuke repetities en we hebben er enorm veel zin in.
Veel ga ik niet verklappen over het stuk, maar het wordt lachen!

De speeldata zijn 6 en 13 maart 2010 in de Klok te Harkema. Meer informatie vind je op deze pagina.