← Previous page

It stik fan 2011 – Susters yn saken

Fansels binne wy al in hiel skoft dwaande mei de repetysjes fan dit stik. In protte wille hawwe wy en ús regisseur Fokke Plantinga hat ús alwer behoarlik under de tûme.

Wy doche tige ús bêst om er wer wat moais fan te meitsjen en hope dan ek dat jimme  komme te sjen of dat slagge is. Ynformaasje oer it stik sjoche jimme op de foarside en under it kopke “2011 – suster yn saken

Oant sjen op 19 en 26 febrewaris yn’e Klok!

1173671711_6_79tF

Volg, deel en "like" ons via

Foto’s

DSC02259Er zijn foto’s toegevoegd van de repetitie op 19 november 2009.

Volg, deel en "like" ons via

In moardwykein

boedha2Dat is de titel van het blijspel dat wij in maart 2010 op de planken gaan zetten. We zijn alweer vanaf september aan het repeteren onder de geweldig enthousiaste begeleiding van onze regisseur Fokke Plantinga. Bij een heleboel misschien beter bekend als “Durk Tabak” van het Iepenloftspul de Harkema.
Elke week laat hij ons zweten en lachen. Het zijn geweldig leuke repetities en we hebben er enorm veel zin in.
Veel ga ik niet verklappen over het stuk, maar het wordt lachen!

De speeldata zijn 6 en 13 maart 2010 in de Klok te Harkema. Meer informatie vind je op deze pagina.

Volg, deel en "like" ons via

STAF toanielpriis

stafpriis 2009Kom mar op en Harkjemar hebben de eerste prijs (STAF toanielpriis) gewonnen! Dat is een hele eer en we zijn er dan ook verschrikkelijk trots op en erg blij met deze prijs!

Op de feestelijke uitreikingsavond (14 november 2009) werd dit bekend gemaakt!

Volgens STAF website:

“Harkjemar”, sa seit de sjuery, “hat by steat west om in dúdlik plak yn te nimmen yn de mienskip en hat de jongerein entûsjast makke foar toaniel.
Elk jier komme der mear by. Boppedat binne ûndernimmers en middenstân ek sa ferbûn mei it toaniel dat se it selskip belangeleas materiaal ter beskikking stelle.
De jongerein rêdt himsels, hat sponsers en stipers ree fûn om de kosten te dragen.
As ôfsluting nei de útfieringen wurdt der mei de hiele ploech noch wat aardichs ûndernommen.
Der is in goede gearwurking tusken de jongerein en de ploech folwoeksenen.
Opmerklik is ek dat beide ploegen fan elkoar leare en elkoar noch entûsjaster meitsje.
Sy sizze:‘ Wy binne der grutsk op dat wy sa’n moaie en bloeiende feriening ha, wêrby foar alle leeftiden de doar iepen stiet om dat stikje Fryske kultuer mei te krijen’ .”

Foto1 en foto 2 vanaf de STAF website
STAF website
Mooi Harkjemar
Nijsnet
Friesch Dagblad
Foto op waldnet!
Leeuwarder Courant

Volg, deel en "like" ons via

De website van Harkjemar

De website is in een nieuw jasje gestoken. Alle pagina’s zijn nog niet bijgewerkt en ik ben druk doende om dat voorelkaar te krijgen. Voorlopig is de oude website ook nog te bezoeken. Wanneer het nieuwe jasje goed past verwijder ik de oude website. Met excuses voor de nu nog meertalige chaos.

Hanny

Volg, deel en "like" ons via

Taptoe 2007

DSC00001Harkjemar werd gevraagd om “iets” te organiseren rond het taptoegebeuren op 16 juni 2007 tijdens de streetparade en rond het veld voor en tijdens de show.

Dat “iets” werd een cameraploeg van TV Vrijsland (Henk, Grietje en Germ), majorettes ‘Lubbert en de Lutskes’ (Hillie, Corry, Fokje, Antje, Anneke, Hanny, Andries, Foekje), Securety (Froukje, Renata), ‘Publiek” (Lieuwe, Etsje), Hells Angel (Tamme).

Foto’s

Zie ook:

Mooi Harkema

Nijsnet

Volg, deel en "like" ons via
← Previous page